Růžové prohlášení. Nenáviděné, ale užitečné

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků neboli „růžové prohlášení“ je mezi brigádníky velmi neoblíbeným dokumentem, protože většina z nich netuší, k čemu vlastně slouží, co přesně mají vyplnit a kdy je určeno právě jim. Shrňme si to.


Růžové prohlášení umožňuje za­městnanci, který pracuje na hlavní pracovní poměr, či na dohodu ko­nanou mimo pracovní poměr (nej­častěji dohodu o provedení práce), uplatnění slevy na dani.
Každý zaměstnanec má právo uplatnit slevu na dani, o kterou se mu sníží částka, jež odvede státu. Právo uplatnit tuto slevu má kaž­dý, přičemž „rizikové“ skupiny mají tuto slevu vyšší: například studen­ti, rodiče na mateřské a rodičovské nebo třeba osoby se zdravotním postižením.
 
Růžové prohlášení lze podepsat pouze u jednoho zaměstnavate­le po dobu jednoho kalendářní­ho měsíce. Tedy u společnosti A můžete mít podepsané prohlášení na celý rok, nebo pouze na mě­síc leden, na měsíc únor můžete podepsat prohlášení u společnosti B a v březnu třeba opět u společ­nosti A.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Foto: Archiv
 
Máte-li souběžně v daném měsíci brigád několik, společnost, u které jste prohlášení nepodepsali, za vás v daném měsíci odvede daň. Jednou ročně by pak každá osoba měla po­dat daňové přiznání, kde se sečtou příjmy ze všech zaměstnání, a v pří­padě, že je daň vyšší než vaše sle­va, daň doplatíte. Když jste zaplatili na dani více, než jste měli, což je případ většiny studentů, budou vám peníze vyplaceny nazpět. To platí i pro ty, kteří zapomenou růžové prohlášení podepsat.
Jaké slevy tedy můžeme uplat­nit? Každý zaměstnanec má právo na slevu na poplatníka, ta činí 2 070 korun za měsíc. Další sle­vy na dani mohou uplatňovat ZTP, dále se uplatňují slevy na děti nebo slevy na studenty. Nárok na slevu má student do dovršení věku 26 let (případně až do 28 let, jde-li o pre­zenční formu studia v doktorském programu). Slevu může uplatnit jen za kalendářní měsíce, na jejichž po­čátku splňoval uvedené podmínky. Za každý měsíc jde o slevu 335 ko­run. Těchto 335 korun je sleva navíc ke slevě za poplatníka, celkově tedy studenti můžou uplatňovat slevu na dani ve výši 2 405 korun. Slevy se totiž vzájemně sčítají.


Srážková vs. zálohová daň

V případě, že váš měsíční výdělek nepřesáhne částku 5 000 Kč a ani nemáte u dané společnosti podepsané růžové prohlášení, odvedete takzvanou srážkovou daň. Ta je ve výši 15 % a tyto peníze nenávratně odvedete státu a nebudou vám vráceny ani při ročním zúčtování.
V případě měsíčního výdělku přesahujícího 5 000 Kč platíte tak zvanou zálohovou daň, jejíž přeplatek může být vrácen v rámci ročního zúčtování. Proto doporučuji v případě souběžného zaměstnání u dvou a více společností podepsat prohlášení tam, kde váš měsíční příjem nepřesahuje částku 5 000 Kč, v případě, že výdělky u všech společností tuto částku přesahují, pak podepište růžové prohlášení u společnosti, kde je váš výdělek nejvyšší, ať na peníze nemusíte celý rok čekat.
 

Návod, co vyplňuje v prohlášení zaměstnanec

1/ Hlavička s osobními údaji (úvodní okénko na první straně)
2/ V úvodním okénku dále naleznete větu: „Prohlášení podepisuji pro plátce“: zde vyplňte název společnosti zaměstnavatele.
3/ Ve čtverečku přeškrtněte slovo „neuplatňuji“ a napište aktuální kalendářní rok. V případě, že jste student, vyplňte dle aktuálního stavu i obdélník písmene d).
4/ Na další straně se v dolní třetině nachází obdélník s větou: „potvrzuji pravdivost a úplnost údajů uvedených v tomto prohlášení“. Zdaňovacím obdobím je myšlen aktuální rok (tedy letos 2014), do políčka datum napíšete datum o jeden den pozdější, než ke kterému je podepisována pracovní smlouva, či dohoda o provedení práce a připojíte vlastnoruční podpis.

Článek vyšel v tištěné brožuře Jdi pracovat! 01/2014.

Na podobné téma

Kurz: Jak napsat (nad)standardní životopis

Uchazeč bez praxe je znevýhodněný

E-networking: Nový level networkingu, který vám pomůže při hledání nové práce

Tři postřehy z výběrového řízení