Pracovní smlouvu, či dohodu?

Podstatou a nutností každé prováděné práce je vymezení zaměstnancových práv a povinností, které jsou upravovány pracovními smlouvami. Výhody a nevýhody všech třech forem pracovních smluv popisuje následující článek a nezapomíná ani na smlouvu o dílo.

brigáda, práce, pracovní smlouva
brigáda, práce, pracovní smlouva

Pracovní poměr

Pracovní smlouva zakládá a upravuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Součástí každé takové smlouvy musí být povaha práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, den, kterým vzniká pracovní poměr, tedy den nástupu do práce, a místo výkonu práce. Právně jsou pracovní smlouvy upraveny zákonem č. 262/2006 Sb. – zákoníkem práce.

Další informace, které by neměly v pracovní smlouvě chybět, jsou, zda je pracovní poměr uzavírán na dobu určitou nebo neurčitou. V prvním případě je nutné uvést přesné datové rozmezí. V případě, že tato informace není ve smlouvě uvedena, jedná se automaticky o smlouvu na dobu neurčitou. Pokud jde pouze o zkušební dobu, platí zde stejná pravidla jako u uzavírání smlouvy na dobu určitou, tedy je nutné uvést datum nástupu do práce a také termín ukončení zkušební doby, přičemž maximální délka zkušebního poměru jsou tři měsíce. V neposlední řadě by měla každá pracovní smlouva obsahovat informaci o výši platu (popř. mzdy, pokud jde o práci v soukromém sektoru). V případě, že tyto informace nejsou v uzavírané pracovní smlouvě vymezeny, je zaměstnavatel o těchto skutečnostech povinen písemně obeznámit zaměstnance v rámci jednoho měsíce od založení pracovního poměru.

Dohody

Kromě formy, která zakládá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovní poměr, existují i dohody o práci, které se konají mimo pracovní poměr. Jsou jimi dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ).

Dohoda o provedení práce – musí být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena vždy písemně. Maximální doba, kterou je možno na základě DPP odpracovat, je 300 hodin za kalendářní rok, a to i v případě uzavření více DPP u jednoho zaměstnavatele. V případě podepsání DPP u více zaměstnavatelů se hodiny nesčítají, tudíž u každého můžete odpracovat až 300 hodin. Jedná se o nejjednodušší formu práce, neboť zaměstnavatel ani zaměstnanec nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění, a to v případě příjmu nižšího než 10 000 Kč. Pokud má zaměstnanec u zaměstnavatele uzavřeno více DPP, jeho příjmy se sčítají. V DPP musí být dále uvedeny informace o typu pracovní činnosti, výši odměny, rozsahu práce a doba, na kterou je DPP uzavírána.

Dohoda o pracovní činnosti – na rozdíl od DPP není omezena počtem 300 hodin za kalendářní rok. Na druhou stranu nesmí zaměstnanec vykonávat práci, jejíž rozsah překračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. V praxi to znamená, že při standardním 40 hodinovém pracovním týdnu nesmí zaměstnanec odpracovat více než 20 hodin týdně. Jedná se tak o jakousi střední cestu mezi pracovním poměrem a DPP, kdy zaměstnanec potřebuje vykonávat práci přesahující 300 hodin za kalendářní rok a zároveň zaměstnavatel nechce komplikovaně sjednávat pracovní poměr. DPČ musí být stejně jako DPP uzavřena písemně a musí obsahovat informace o druhu vykonávané práce, rozsahu pracovní doby a doby trvání dohody.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo – je zvláštním druhem smlouvy, upraveným jak v občanském, tak i podrobněji v obchodním zákoníku. Upravuje pracovně-právní vztahy zhotovitele a objednatele. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje o provedení určitého díla na své nebezpečí a zároveň objednatel se zavazuje k zaplacení určité částky za jeho provedení. Dílem se přitom rozumí zhotovení, montáž, údržba nebo oprava určité věci nebo výsledek určité činnosti, který je hmotně zachytitelný.

 

Na podobné téma

Psaní a publikování je dovednost, ale často i povinnost

Kurz: Jak napsat (nad)standardní životopis

Čte vůbec někdo zákoník práce?

Uchazeč bez praxe je znevýhodněný