Pracovní smlouvu, či dohodu?

Podstatou a nutností každé prováděné práce je vymezení zaměstnancových práv a povinností, které jsou upravovány pracovními smlouvami. Výhody a nevýhody všech třech forem pracovních smluv popisuje následující článek a nezapomíná ani na smlouvu o dílo.

brigáda, práce, pracovní smlouva
brigáda, práce, pracovní smlouva

Pracovní poměr

Pracovní smlouva zakládá a upravuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Součástí každé takové smlouvy musí být povaha práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, den, kterým vzniká pracovní poměr, tedy den nástupu do práce, a místo výkonu práce. Právně jsou pracovní smlouvy upraveny zákonem č. 262/2006 Sb. – zákoníkem práce.

Další informace, které by neměly v pracovní smlouvě chybět, jsou, zda je pracovní poměr uzavírán na dobu určitou nebo neurčitou. V prvním případě je nutné uvést přesné datové rozmezí. V případě, že tato informace není ve smlouvě uvedena, jedná se automaticky o smlouvu na dobu neurčitou. Pokud jde pouze o zkušební dobu, platí zde stejná pravidla jako u uzavírání smlouvy na dobu určitou, tedy je nutné uvést datum nástupu do práce a také termín ukončení zkušební doby, přičemž maximální délka zkušebního poměru jsou tři měsíce. V neposlední řadě by měla každá pracovní smlouva obsahovat informaci o výši platu (popř. mzdy, pokud jde o práci v soukromém sektoru). V případě, že tyto informace nejsou v uzavírané pracovní smlouvě vymezeny, je zaměstnavatel o těchto skutečnostech povinen písemně obeznámit zaměstnance v rámci jednoho měsíce od založení pracovního poměru.

Dohody

Kromě formy, která zakládá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovní poměr, existují i dohody o práci, které se konají mimo pracovní poměr. Jsou jimi dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ).

Dohoda o provedení práce – musí být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena vždy písemně. Maximální doba, kterou je možno na základě DPP odpracovat, je 300 hodin za kalendářní rok, a to i v případě uzavření více DPP u jednoho zaměstnavatele. V případě podepsání DPP u více zaměstnavatelů se hodiny nesčítají, tudíž u každého můžete odpracovat až 300 hodin. Jedná se o nejjednodušší formu práce, neboť zaměstnavatel ani zaměstnanec nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění, a to v případě příjmu nižšího než 10 000 Kč. Pokud má zaměstnanec u zaměstnavatele uzavřeno více DPP, jeho příjmy se sčítají. V DPP musí být dále uvedeny informace o typu pracovní činnosti, výši odměny, rozsahu práce a doba, na kterou je DPP uzavírána.

Dohoda o pracovní činnosti – na rozdíl od DPP není omezena počtem 300 hodin za kalendářní rok. Na druhou stranu nesmí zaměstnanec vykonávat práci, jejíž rozsah překračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. V praxi to znamená, že při standardním 40 hodinovém pracovním týdnu nesmí zaměstnanec odpracovat více než 20 hodin týdně. Jedná se tak o jakousi střední cestu mezi pracovním poměrem a DPP, kdy zaměstnanec potřebuje vykonávat práci přesahující 300 hodin za kalendářní rok a zároveň zaměstnavatel nechce komplikovaně sjednávat pracovní poměr. DPČ musí být stejně jako DPP uzavřena písemně a musí obsahovat informace o druhu vykonávané práce, rozsahu pracovní doby a doby trvání dohody.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo – je zvláštním druhem smlouvy, upraveným jak v občanském, tak i podrobněji v obchodním zákoníku. Upravuje pracovně-právní vztahy zhotovitele a objednatele. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje o provedení určitého díla na své nebezpečí a zároveň objednatel se zavazuje k zaplacení určité částky za jeho provedení. Dílem se přitom rozumí zhotovení, montáž, údržba nebo oprava určité věci nebo výsledek určité činnosti, který je hmotně zachytitelný.

 

Na podobné téma

Jak personalisté vybírají mezi absolventy

Dress code: šaty dělají zaměstnance

Uchazeč bez praxe je znevýhodněný

Etiketu na pracovišti nepodceňujte