Z pedagogické fakulty mohu být pouze učitelem?

Mohlo by se zdát, že po ukončení pedagogické fakulty je jediné možné uplatnění absolventů ve školství. To ale nemusí být vždy tak úplně pravda. Studenti si mohou vybrat z nepřeberného množství oborů a specializací, které se zdaleka nezaměřují pouze na základní a střední vzdělávání. Příkladem je třeba obor Speciální pedagogika a spousta dalších.

zdroj: pixabay.com
zdroj: pixabay.com

Speciální pedagogika?

Speciální pedagogika nabízí studentům možnost v budoucnu pracovat s dětmi se zdravotním nebo mentálním postižením, tedy s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolventi mohou nastoupit do praxe jako logopedové nebo surdopedové v logopedických mateřských školách a školských zařízeních, například pedadogicko-psychologických poradnách nebo speciálních pedagogických center. Specializace umožňuje také práci v diagnostických a výchovných ústavech, dětských domovech a střediscích výchovné péče.

Související obor Speciální pedagogika – komunikační techniky se zaměřuje přímo na logopedii a směřuje tak k práci logopedického asistenta, učitele logopedické mateřské školy nebo mateřské školy pro sluchově postižené děti.

Sociální pedagogika?

Sociální pedagogika a volný čas je obor upírající svou pozornost na klienty ze sociálně znevýhodněného prostředí, příslušníky etnických minorit a lidi sociálně handicapované (týrané, zanedbávané dětí) apod. Studenti se mohou uplatnit ve státní správě, tedy školství, dětských domovech, speciálních školách nebo v diagnostických a výchovných ústavech. Práci mohou najít také v nadačních a charitativních zařízeních, krizových centrech nebo stacionářích pro postižené děti a mládež. Měli by být schopni působit i v manažerské sociálně-pedagogické činnosti, tedy koncipovat, organizovat a řídit edukační projekty nebo pracovat v terénním výzkumu a aplikovat ho.

Nebo třeba asistent?

Třetí zajímavý obor Pedagogické fakulty MU je Pedagogické asistentství. Umožňuje absolventům vykonávat profesi asistenta pedagoga, která spočívá ve výchovné práci a pomocných pracích při výuce. Další možná oblast působení oboru je v centrech volného času, kde mohou absolventi najít uplatnění jako instruktoři volnočasových aktivit dětí i dospělých. Díky různé profilaci v rámci oboru Pedagogické asistentství je oblast zájmu rozšířena i na výchovná zařízení, státní správu nebo firmy, ve kterých mohou absolventi po zapracování a doškolení vykonávat manažerské a případně i další konzultační činnosti podle svého zaměření. Kromě těchto speciálních oborů pedagogické fakulty mají její studenti možnost vybrat si zajímavé zaměření i v rámci Učitelství mateřských, základních a středních škol.

Dokonce se můžete podívat na administrativní pozice...

Obor Pedagogika nabízí uplatnění na úřadech a institucích všech úrovní zabývajících se výchovou, vzděláváním a sociální péčí, v poradenských institucích, v personálních odděleních firem, v soukromých i veřejných vzdělávacích institucích jako lektoři a manažeři vzdělávání, v neziskových organizacích nebo v oblasti výzkumu a evaluace. Sociální pedagogika a poradenství se zase zaměřuje na uplatnění při výchovné, vzdělávací a poradenské práci s lidmi všech věkových kategorií mimo působení škol.

Pedagogická fakulta podle všeho nevychovává zdaleka jenom učitele. Široké působení pedagogické sféry může být až překvapující, znamená to ale také, že kdo nenajde uplatnění ve školství, může směle hledat i jinde.

Na podobné téma

Pro medika není problém najít práci

Podnikatelem roku je František Piškanin

Dobrovolnická činnost určila koordinátorce svateb jasný směr

6 nejčastějších předvánočních přivýdělků