Dohoda o provedení práce – co je možné?

2. 4. 2015 | Tereza Knězková
Rubrika: Rady, Personální rady | Doba čtení: 2,5 minuty

O dohodě o provedení práce (DPP) toho bylo napsáno už mnoho. Opakování je sice matka moudrosti, ale v tomto článku se ale zaměříme na podstatné náležitosti dohody a na to, co si můžeme se zaměstnavatelem sjednat nad její rámec.

DPP, dohoda o provedení práce
DPP, dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce (DPP) je doplňková forma zaměstnávání vůči hlavnímu pracovnímu poměru. Rozsah prací je omezen na 300 hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Toto ustanovení zákoníku práce nelze obejít například uzavřením další dohody se stejným zaměstnavatelem. DPP se liší i zdaněním příjmů a úhradami povinných plateb, více zde. Dále je zaměstnanec při výkonu práce méně chráněn; v § 77 odst. 2 zákoníku práce, je uveden výčet toho, čeho se jako zaměstnanec na DPP nemůžete domáhat, pokud to výslovně nemáte sjednáno v dohodě. A tím se dostáváme k našemu tématu.
 

Co je nutné?

Bezpodmínečně je nutná písemná forma dohody. Zaměstnanec a zaměstnavatel si po podpisu ponechají jedno vyhotovení. Změny v dohodě lze provádět písemnými, nejlépe číslovanými dodatky. Podstatnými náležitostmi dohody o provedené práce je především označení stran. To znamená, že vy, jako zaměstnanec, uvedete své jméno, příjmení, datum narození, případně rodné číslo, a adresu trvalého bydliště. Zaměstnavatelé pak uvádějí informace podle toho, zda jsou podnikající fyzická osoba nebo společnost. U podnikajících fyzických osob se bude jednat o jméno, příjmení, sídlo a IČ, u společností to bude firma („jméno“ společnosti), IČ a sídlo.

Další podstatnou náležitostí je doba, na kterou se smlouva uzavírá, případně informace, kdy se úkol, který máte splnit, považuje za dokončený. Dále by měl zaměstnavatel vymezit, co bude náplní vaší práce, kde ji budete vykonávat a případně vám může stanovit i pracovní dobu. Pokud se jedná o jednorázový úkol, zpravidla přesně definuje, co se od vás očekává – jaké má mít projekt parametry, jakou barvou máte vymalovat, kolik výrobků máte zkompletovat a podobně.

Zaměstnance pak bude nejvíce zajímat, kolik si vydělá. Tato částka může být sjednána hodinově či úkolově, případně jejich kombinací. Potěšující je, že na odměnu z dohody se aplikují předpisy o minimální mzdě.


Co je možné?

Vše ostatní, co vy nebo zaměstnavatel uvedete v dohodě, je volitelné. Poměrně dlouhou dobu bylo vhodné sjednat si způsoby ukončení dohody; protože se na dohodu nepoužila ustanovení zákoníku práce o skočení pracovního poměru (§ 77 odst. 2 g) ZP), bylo ji možné ukončit jen dohodou, uplynutím doby nebo splněním úkolu. Od letošního roku však nastala výrazná změna. Zavedením § 76 odst. 5 ZP lze ze zákona DPP zrušit dohodou, nebo může být jednostranně zrušena s, ale i bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní lhůtou. Lze sjednat i okamžité zrušení dohody, ale pouze pro stejné situace, jaké by vedly k okamžitému zrušení pracovního poměru (§ 55 ZP). Povinnou zůstává písemná forma zrušení dohody, a to pro obě strany.

Ujednání v dohodě například o dovolené, úhradách cestovních náhrad nebo překážek na straně zaměstnance (tedy nemocenské, mateřské či rodičovské dovolené a dalších) není příliš standardní, ale nic jim nebrání.
 

Pozor, co podepisujete

Výhodou DPP je jednoduchost a relativní smluvní volnost stran. Co si strany dojednají, to se bude realizovat. Zároveň si tak ale musíte dávat pozor na to, co vlastně podepisujete. Nebojte se nechat si čas na přečtení. Pokud něčemu nerozumíte, ptejte se. Vyhnete se tak případným nepříjemnostem později.

Na podobné téma

Sedmdesát pět centimetrů svobody

Kurz: Jak napsat (nad)standardní životopis

Uchazeč bez praxe je znevýhodněný

Úkol jako součást výběrového řízení: Stále častější praxe personalistů