PRÁVNÍ PŘEDPISY z personální oblasti

25. 10. 2012 | Beáta Koukalová
Rubrika: Rady, Databáze

Pokud nevíme, že nějaká práva máme, nemůžeme za ně ani bojovat. Jednoduše řečeno – ostrouháme. Pokud neznáme svoje povinnosti a neplníme je – stát si na nás došlápne. Neznalost zákona neomlouvá.

0706 predpisy koukalovabPokud nevíme, že nějaká práva máme, nemůžeme za ně ani bojovat. Jednoduše řečeno – ostrouháme. Pokud neznáme svoje povinnosti a neplníme je – stát si na nás došlápne. Neznalost zákona neomlouvá. Bohužel zároveň platí, že nikdo učený z nebe nespadl. Jediná cesta z této šlamastiky vede přes zdokonalní svých právních znalostí. Seznamme se se základními právními předpisy z personální oblasti.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

- upravuje pravidla výkonu státní moci (základní ustanovení, moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, územní samospráva)

Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

- upravuje vztah mezi státem a lidmi (lidská práva a základní svobody, práva národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva, právo na soudní a jinou právní ochranu)

Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon

- vymezuje pojmy přímé a nepřímé diskriminace, obtěžování, vč. sexuálního obtěžování, přípustné formy rozdílného zacházení, zásadu rovného zacházení pro muže a ženy v sociálním zabezpečení pracovníků a upravuje právní prostředky ochrany před diskriminací

Zákon 500/2004 Sb., správní řád

- upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků  a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (správní řízení zásady,správního řízení, správní orgány, účastníci řízení, ochrana před nečinností, odvolání, přezkum, obnova, exekuce,  veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy) – vztahuje se na řízení před orgány sociálního zabezpečení, úřady práce, finančními úřady, živnostenskými úřady apod. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- upravuje pracovněprávní vztahy – vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (definice pojmu zaměstnanec a zaměstnavatel, základní zásady, rovné zacházení, právní úkony, pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odměna za práci, dovolená, náhrada škody) – otázky, které neřeší zákoník práce (pracovní právo), jsou řešeny podle práva občanského

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

- upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související (podnikatel, podnikání, obchodní firma, obchodní tajemství, jednání podnikatele, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž, obchodní společnosti a družstva, obchodní závazkové vztahy, smlouva o běžném účtu, o inkasu, kupní smlouva, smlouva o koupi najaté věci a jiné) – otázky, které nelze řešit podle obchodního práva, se řeší podle práva občanského

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

- komplexní úprava občanského práva (fyzická a právnická osoba, právní subjketivita, způsobilost k právním úkonům, občanskoprávní vztahy, věcná práva, závazky, dědění, odpovědnost)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

- upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti (působnost státních orgánů, právo na zaměstnání, zprostředkování zaměstnání, zaměstnávání osob se zdravotním postižěním a cizinců, aktivní politika zaměstnanosti)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

- upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržování (živnost, živnostník, podmínky provozování živnosti, živnosti ohlašovací a koncesované, živnostenské oprávnění, kontrola a pokuty)

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

- upravuje organizaci a působnosti živnostenských úřadů (obecní a krajské živnostenské úřady, Živnostenský úřad české republiky)

0706 predpisy koukalovab

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

- upravuje veřejné zdravotní pojištění, rozsah a podmínky, za nichž je poskytována zdravotní péče (pojistné, pojištěnec, stát jako plátce pojistného, výše a způsob platby)

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

- upravuje výši pojistného, penále, způsob jejich placení, kontrolu, vedení evidence plátců pojistného a zřízení zvláštního účtu všeobecného zdravotního pojištění.

Zákon č. 187/2006  Sb., o nemocenském pojištění

- upravuje nemocenské pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství a ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj a organizaci a provádění pojištění (povinné a dobrovolné pojištění, okruhy pojištěných osob, účast na pojištění, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství)

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

- upravuje důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele (starobní, invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí důchod, okurhy pojištěných osob, podmínky účasti)

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě

- stanoví výši základní sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

- upravuje orgány státní sociální podpory a poskytování dávek (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné)

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

- upravuje  poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

- stanovuje životní a existenční minimum a upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

-  upravuje  organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a orgánů státní správy v sociálním zabezpečení a k výběru příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, úkoly občanů a zaměstnavatelů při provádění sociálního zabezpečení a řízení ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení, včetně řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a sociální péče

Zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon

- upravuje právní poměry státních zaměstnanců, jejich vztahy ve státních úřadech, odměňování a další

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

- upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

- upravuje daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (poplatníci, předmět daně, osvobození od daně, nezdanitelná část základu daně, sazba daně, daňové přiznání)

Na podobné téma

PRÁVNÍ PŘEDPISY z personální oblasti

AGENTURY zprostředkovávající práci v zahraničí

FAKULTY vysokých škol v ČR

TELEVIZNÍ POŘADY s personální tematikou