Pracovní smlouva – vzor ke stažení

28. 2. 2017 | Markéta Vlková
Rubrika: Vzory, Rady | Doba čtení: 2,5 minuty

Většina pracovních poměrů vzniká na základě pracovní smlouvy, která musí splňovat určité formální a obsahové náležitosti. Tyto povinné pasáže poslouží jak k ochraně zaměstnavatele, tak i k ochraně zaměstnance.

pracovní smlouva, vzor, zdarma, ke stažení
pracovní smlouva, vzor, zdarma, ke stažení

Písemná forma pracovní smlouvy

V první řadě musí být pracovní smlouva dle § 34 odst. 2 zákoníku práce písemná, nelze ji tedy uzavřít ani ústně, natož konkludentně (mlčky). Daná pracovní smlouva musí být podepsána nejpozději v den, který je sjednán jako den nástupu do práce. V případě, že by byla smlouva podepsána později než v den faktického nástupu do práce, není již tento dokument pracovní smlouvou, ale pouze písemným potvrzením o obsahu pracovní smlouvy sjednané ústně či konkludentně.

Na druhou stranu, přestože zákoník práce stanovuje povinnost písemné formy pracovní smlouvy, nestanovuje „sankci“ v podobě její neplatnosti. To znamená, že i ústně či konkludentně uzavřená pracovní smlouva je platná. Pravdou však je, že přestože takto uzavřená pracovní smlouva nebude neplatná (z dedukce pro ochranu zaměstnance), může inspekce zaměstnavateli uložit pokutu za nedodržení povinnosti (v rámci kontroly ve veřejné správě).

Z výše uvedeného vyplývá, že písemná forma pracovní smlouvy poskytuje určitou jistotu oběma stranám, a je tak důkazním prostředkem pro obě tyto strany. Z druhého úhlu pohledu je třeba konstatovat, že pro zaměstnance nedodržení formy neznamená takový problém jako pro zaměstnavatele, neboť zaměstnavatel může být sankcionován pokutou až do výše 10 milionů korun.

Chcete se o pracovní smlouvě dozvědět více?                   

Když se svět točí kolem dohod a smluv

Když se svět točí kolem dohod a pracovních smluv

 

Kde hledat práci na HPP?

Pracovní smlouvu, či dohodu? 

Pracovní smlouvu, či dohodu?

 

Pracovněprávní novinky v roce  2017

Jaké změny čekají zaměstnance a podnikatele v roce 2017

Které informace musí být v pracovní smlouvě?

Druh práce, na který je zaměstnanec přijímán, přičemž se uvádí přesné vymezení druhu práce, což je zásadní z hlediska plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru pro zaměstnance i zaměstnavatele.Místo výkonu práce je většinou vymezeno provozovnou či adresou sídla. Na druhou stranu se může jednat i o vymezení městem výkonu práce. Obecně platí, že čím obecněji je místo výkonu práce vymezeno (například uvedeno „Brno“), tím více možností má zaměstnavatel v otázce vysílání zaměstnance na různá pracoviště/provozovny“ (zaměstnavatel může posílat zaměstnance v rámci území celého Brna).Den nástupu do práce je většinou vyjádřen kalendářním dnem, ale může jít i o jinak určený den nástupu, o němž není pochyb. Ve smlouvě mohou být i specifikované následky nenastoupení do práce a neuvedení důvodu.

Další podmínky a použití zákona
Pracovní smlouva může obsahovat i další náležitosti (viz vzor níže). Obecně řečeno, nebojte se, že byste přišli o svá práva či povinnosti jenom proto, že nejsou uvedená ve smlouvě, neboť to, co není upraveno přímo smlouvou, se řídí právními předpisy (hlavně zákoníkem práce). A hlavně § 18 zákoníku práce uvádí, že je-li možné právní jednání vyložit různým způsobem, použije se výklad pro zaměstnance nejpříznivější. Dojde-li k porušení zákona ze strany zaměstnavatele na úseku pracovního poměru, dopustí se zaměstnavatel správního deliktu dle § 25 zákona o inspekci práce.

Vzor smlouvy

V praxi se pravděpodobně setkáte s pracovní smlouvou kratší, než jakou přikládáme jako smlouvu vzorovou. V našem vzoru jsme se snažili zahrnout co nejvíce práv a povinností. Nebojte se však, že nebudou-li tyto náležitosti ve smlouvě uvedeny, že byste o svá práva přišli, neboť co není ve smlouvě, doplní zákon.

Na podobné téma

Start roku přinesl právní zemětřesení. I v pracovní oblasti?

Jsem absolvent! Co s úřady?

Výpověď – vzor ke stažení

Konkurenční doložka jako součást pracovní smlouvy