Orientujeme se v obchodních společnostech

27. 9. 2012 | Externista
Rubrika: Práce, Podnikání | Doba čtení: 2 minuty

Jedním ze způsobů jak omezit podnikatelská rizika je podnikání pomocí obchodních společností, které jsou právnickými osobami. Mezi nejčastěji používané typy obchodních společností patří společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Následující výklad popisuje jednotlivé typy obchodních společností, jak je zná obchodní zákoník – zákon č. 513/ 1991 Sb., jsou to následující: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a družstvo.

obchodni společnosti, práce, zaměstnání
obchodni společnosti, práce, zaměstnání

Podle obchodního zákoníku (§ 56)  je Obchodní společnost právnickou osobou založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

Založení společnosti

Nevyplývá-li z jiných ustanovení obchodního zákoníku něco jiného, zakládá se společnost společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. (Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným a zakladatelská smlouva akciové společnosti).

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti (podle § 58) je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti (dále jen "vklad"). Musí být vyjádřen v jednotkách české měny. Společník se účastní na základním kapitálu vkladem. Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu.
Základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnosti, ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. Jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku, pokud tak stanoví zákon. Musí mít formu notářského zápisu.

Vznik společnosti

Společnost vzniká (podle § 62 Obchodního zákoníku dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění. Není-li návrh podán ve stanovené lhůtě, nelze již na základě průkazu podnikatelského oprávnění podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.
Obecně platí, že obchodní společnost se zakládá na dobu neurčitou, není-li při založení obchodní společnosti výslovně určeno, že se zakládá na dobu určitou. 

Zápis do Obchodního rejstříku


Dříve, než podnikatelský subjekt podá návrh na zápis do Obchodního rejstříku – aby mohla vzniknout obchodní společnost či družstvo (společnost či družstvo vznikají dnem, ke kterému byly zapsány do Obchodního rejstříku), musí zajistit řadu zákonem stanovených podmínek (musí společnost založit). Teprve, když jsou splněny všechny zákonné náležitosti, může být společnost zapsána do Obchodního rejstříku. Rozsah podmínek, které předcházejí vzniku společnosti, se samozřejmě liší podle toho, jaký typ společnosti je zakládán.

Níže je uveden přehled náležitostí nutných pro založení společnosti a pro zápis společnosti do Obchodního rejstříku – a to pro nejčastěji užívané typy společností, pro družstvo i pro podnikající fyzickou osobu. Do Obchodního rejstříku se zapisují osobní a kapitálové obchodní společnosti, družstva, příspěvkové organizace, a některé fyzické osoby. Obchodní rejstřík vede krajský soud pro podnikatele, kteří mají své sídlo v obvodu tohoto krajského soudu. Nemají-li podnikatelské subjekty své sídlo, je pro ně příslušný soud podle místa podnikání; nemá-li podnikatel ani místo podnikání, je k vedení Obchodního rejstříku příslušný soud podle místa bydliště podnikatele.

Formuláře pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku

Zákonem č. 216/2005 Sb. došlo k významné novelizaci ustanovení obchodního zákoníku upravujících problematiku obchodního rejstříku. Jednou z nejviditelnějších změn je povinnost podávat návrhy na zápis jakýchkoliv skutečností do obchodního rejstříku pouze na formulářích, jež Ministerstvo spravedlnosti vydalo ve formě vyhlášky. Jedná se o vyhlášku č. 250/2005 Sb. Tyto formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. Formuláře lze stáhnout a vytisknout ve formátu PDF a následně je vyplňovat ručním psaním, mnohem pohodlnější je však formuláře vyplňovat on-line. K tomu je třeba nejprve stáhnout a nainstalovat program 602XML Filler, který lze rovněž stáhnout na stránkách Ministerstva spravedlnosti. V tomto programu lze poté snadno zvolit, které kolonky se v návrhu na zápis mají objevit a které nikoliv – nově zapisovaná společnost nebude například vyplňovat kolonku „likvidátor“ atp.

Přehled společností:

- Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)
- Komanditní společnost (k.s.)
- Společnost s ručením omezeným (spol. s r.o., s.r.o.)
- Akciová společnost (a.s.)
- Družstvo

Zdroj: Studie Kariérního centra Masarykovy univerzity s názvem Jak začít podnikat?

Na podobné téma

Absolvent FI začal podnikání metodou „pokus-omyl“

Práce z domova – váš šéf ušetří, ale co vy?

Denní rituály pomáhají Adamovi Marčanovi být úspěšným digitálním nomádem

Švarcsystém I: U zrodu stál benešovský podnikatel