Průvodce bludištěm
trhu práce


Vyhledat ve slovníčku

 • 360° zpětná vazba
  Jednou z možností, jak posoudit zaměstnance komplexně a zároveň nejednostranně, je 360° zpětná vazba. Zaměstnanec se v tomto případě posuzuje nejen z pohledu svých pracovních výsledků (tedy toho, co dělá), ale především z pohledu jeho zasazení do kolektivu a způsobu práce. Na závěr, v kterém je zohledněn i názor zkoumané osoby, zaměstnanec získá anonymní posudek svých spolupracovníků a nadřízených. Tato zpětná vazba pak pomáhá zaměstnanci zlepšit své schopnosti tam, kde podle průzkumu váznou.
 • Acount Manager
  Obchodní profese, v jejíž náplni práce je získávání nových zakázek, vytváření návrhů řešení a cenových kalkulací nebo udržování dobrých vztahů se zákazníky.
 • Age management
  Jedná o strategii využívanou na trhu práce, při které se zohledňuje kromě schopností a potenciálů pracovníka také jeho věk.
 • Assessment Centrum
  Diagnostická metoda, kterou využívají personalisté k výběru zaměstnanců z většího množství uchazečů o zaměstnání, kteří se nejlépe hodí na danou pozici. Tento typ výběrového řízení trvá několik hodin a skládá se z několika dílčích částí, jako je např. vypracování různých úkolů v týmu, psychologický pohovor, jazykový nebo oborový test a další.
 • Back office
  Tento anglický termín bychom do češtiny přeložili nejspíše jako asistent/ asistentka, popř. administrativní pracovník. Jedná se o zaměstnance podniku, který většinou nepřichází do kontaktu s klientem a zajišťuje administrativu, což může zahrnovat fakturace, zpracování objednávek, reklamace atd. Může se také částečně podílet na organizaci firemních akcí, přípravě seminářů nebo na konferencích.
 • Brand manager
  Má na starost agendu svěřených značek, provádí průzkum trhu v oblasti prodeje sortimentu svěřených značek, navrhuje marketingové akce k podpoře prodeje.
 • Bossing
  Šikana na pracovišti ze strany nadřízeného k podřízenému v zaměstnání. Jde o nepatřičnéchování s cílem zaměstnanci znesnadnit práci anebo ho ponížit.
 • CEO
  Je to zkratka profesere, která anglicky znamená Chief execcutive officer. Tato pozice se u nás označuje jako výkonný ředitel, tato osoba zajišťuje jednání s třetí osobou (klientem), ale také může zasahovat do vnitřního chodu firmy.
 • Counselling
  Cílem counsellingu je vzájemné předávání zkušeností mezi vzdělávaným a vzdělávatelem. Díky tomu tedy může získat nové poznat nejen vzdělávaná osoba, ale také školitel. Jde o efektivní metodu při formaci pracovních dovedností a znalostí, základem jsou společné konzultace.
 • Coworking
  Coworking je jednou z možností pro lidi, kteří pracují z domu, nebo jednoduše nemají místo, kde by mohli vykonávat své povolání. Pokud někdo např. pracuje jak se říká "na volné noze" a nemá možnost pracovat v prostředí jiném, než je jeho domácnost, a tudíž mu schází pracovní kolektiv, má možnost přihlásit se do coworkingové kanceláře. Tam mu, za určitý poplatek, bude poskytnuto pracovní prostředí, které potřebuje - kancelář, společenská místnost, sociální zařízení jsou klasickou výbavou.
 • Curriculum vitae
  Často se vyskytuje pod zkratkou CV [síví]. Je to latinský název pro profesní životopis, který zasílají zájemci o práci zaměstnavateli.
 • Delegování
  Delegování doslovně znamená přenos moci, popř. pravomoci, nebo vyslání zástupce. V praxi to funguje tak, že nadřízený má právo převádět nebo sdílet určité povinnosti se svým podřízeným. Ve výsledku delegování napomáhá vývinu samostatnosti zaměstnance a ke zvýšení jeho pracovních dovedností.
 • Developer
  Pozice zahrnuje nákup, financování, povolení a kolaudaci vhodných pozemků, na kterých je následně realizována výstavba nemovitostí a jiných stavebních projektů, které se následně nabízí k prodeji nebo pronájmu. Termín se užívá i v oblasti IT, kde označuje pozice vývojáře.
 • Development centrum
  Díky development centrům získá zaměstnavatel přehled o kvalifikovanosti, fyzických i psychických schopnostech zaměstnance a jeho motivaci do práce. Pokud se zaměstnanec přihlásí, nebo je přihlášen k programu takového centra, účastní se různých aktivit, souvisejících s jeho prací, je zkoumán jako individuum i jako součást pracovního celku, může být podroben různým testům, které poukážou na jeho přednosti a nedostatky, jež poté zaměstnavatel zhodnotí a využije při zaměstnancově dalším rozvoji.
 • Dress code
  Sada většinou nepsaných pravidel, která stanovují, jaké zvolit oblečení pro různé společenské příležitosti. Dodržováním dress codu se bráníme špatně zvolenému typu oblečení pro danou událost.
 • Empowerment
  Je to metoda, při které zaměstnavatel sdílí informace, pravomoce a ohodnocení práce se svými zaměstnanci. Dále je pozitivně motivuje, dělá rozhodnutí, která napomáhají zlepšení pracovních podmínek a pracovní výkonnosti. Zaměstnavatel předává zaměstnanci dovednosti, znalosti i pravomoce, které mu napomáhají ve výkonu povolání, zároveň na něj přenáší určitou zodpovědnost, aby si zaměstnanec uvědomoval smyslupnost své práce, což ve výsledku vede k zaměstnancově způsobilosti a spokojenosti.
 • FMCG
  Je zkratka pro anglický výraz Fast Moving Consumer Goods a znamená tzv. rychloobrátkové zboží. Jde o výrobky, které jsou prodávány rychle a při relativně nízké ceně. Prodej takových výrobků přináší za krátkou dobu obrovský zisk, protože k jejich spotřebování a nahrazení novými dochází zpravidla během několika dní, týdnů nebo měsíců. Do této kategorie spadají kosmetické a hygienické potřeby či předměty s rychlým opotřebením, jako je elektronika, potraviny a medikamenty.
 • HDP
  Hrubý domácí produkt je vyjádřen v peněžní hodnotě. Jedná se o částku, která vyjadřuje hodnotu všeho, co bylo za dané období na určitém území vyprodukováno. Zjednodušeně ji můžeme chápat jako rozdíl mezi výdělkem určitého území za určité období a jeho náklady. Pokud tedy máme podnikatele, který poskytuje službu, a zákazníka, který službu využije, vysvitne nám rozdíl mezi náklady, které podnikatel k poskytnutí služby musí vynaložit a tím co zákazník zaplatí, tento rozdíl pak přispívá do HDP.
 • Headhunter
  Doslova lovec hlav. Jde člověka, který se stará o nábor nových kvalifikovaných pracovních sil. Mapování pracovního trh, vyhledává pracovníky, pak je najímá nebo uvede do pracovního procesu.
 • Headhunting
  Doslova lovení hlav. Jde o nábor nových kvalifikovaných pracovních sil. Sestává z několika fází - mapování pracovního trhu, vyhledávání pracovníků, jejich najímání nebo uvedení do pracovního procesu.
 • Home office
  Jde o formu zaměstnávání, při které zaměstnavatel nevyžaduje přítomnost zaměstnance na určitém pracovním místě. Pracovník může pracovat z domu, nebo odkudkoli, kde má vhodné pracovní podmínky. Tato spolupráce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vyžaduje maximální důvěru a schopnost spolupracovat na dálku. Při takové spolupráci je kladen velký důraz na komunikaci v rámci týmu.
 • HR Business Partner
  Jedná se o pracovní pozici, jejíž hlavní náplní jsou HR, tedy lidské zdroje. Takovýto pracovník se stará o vzdělávání, ohodnocení a odměny zaměstnanců podniku, spolupracuje s vedením podniku v oboru personalistiky, může zajišťovat také získávání nové pracovní síly, její nábor a uvedení do práce.
 • HR
  HR je zkratka pro anglické sousloví Human Resources. Do češtiny se tento pojem překládá jako lidské zdroje. Funguje to tak, že v rámci firmy funguje určité oddělení nebo organizace, která se zabývá čistě zaměstnanci dané firmy, ve většině firem jsou hlavním přínosem samotné výsledky zaměstnanců, největším zdrojem zisku jsou tedy zaměstnanci, o které je tudíž třeba dbát a dát jim možnost se nadále vyvíjet.
 • Human Resources
  Do češtiny se tento pojem překládá jako lidské zdroje. Funguje to tak, že v rámci firmy funguje určité oddělení nebo organizace, která se zabývá čistě zaměstnanci dané firmy, ve většině firem jsou hlavním přínosem samotné výsledky zaměstnanců, největším zdrojem zisku jsou tedy zaměstnanci, o které je tudíž třeba dbát a dát jim možnost se nadále vyvíjet.
 • Interpersonální dovednosti
  Naše interpersonální dovednosti spadají do emoční oblasti. Zahrnují schopnost fungování jedince ve společnosti, co se týče zaměstnání, v pracovním kolektivu. Člověk s rozvinutými interpersonálními dovednostmi je schopen pracovat bez problémů v kolektivu a dosahovat přitom žádaných výsledků.
 • Junior (manager, obchodník, account, ...)
  Přídomek pro pracovní pozice pro čerstvé absolventy nebo nováčky bez praxe v oboru. Junioři většinou asistují seniorům a vykonávají jimi svěřené úkoly. Tím získávají zkušenosti pro danou pozici a postup v kariéře.
 • Key Acount Manager
  Pracovník na této pozici se stará o velké, tzv. klíčové zákazníky firmy. Více viz Acount Manager.
 • Kouč
  Je člověk, který vede zaměstnance k samostatné práci na sobě, může mu nastínit směr, kterým se má dát, aby se dostal k žádanému výsledku, ale nefunguje jako osoba, která by přímo diktovala, co se má, nebo nemá dělat. Dává se důraz na praxi a osobní zkušennost.
 • Koučing
  Koučing je metoda zlepšování schopností a dovedností jedince formou praxe a osobní zkušenosti. Zaměstnanec se může poradit s koučem, který mu nastíní cestu, kterou se dát, aby se mohl osobně rozvíjet.
 • Leader
  Leader je osoba, která při leadershipu na pozici vedoucího. To znamená, že určuje směr a metodu práce, kterou se pak kolektiv vydá.
 • Leadership
  Je to metoda, při které se využívá rozvrstvení zaměstnanců na vedoucí a podřízené. Vedoucí jedinec (leader) se rozhodne vést skupinu nějakým směrem a určitým způsobem, skupina pak má spolupracovat tak, aby směr i metodu práce dodržela a dosáhla žádaného výsledku.
 • Liniový management
  Liniový management se zakládá na tom, že manažeri (tedy vedoucí, popř. nadřízení v podniku) mají přímý vliv na výkonné pracovníky, není mezi nimi žádný sprostředkovatel informací. Mezi nimi je tedy přímá cesta (linie).
 • LinkedIN
  Název LinkedIN zaštuťuje jednu z nějvětších sociálních sítí s profesním zaměřením. Tyto stránky zajišťují poradenství, nejčastěji se tam registrují konzultanti a různí odborníci, ale také firmy.
 • Konkurenční doložka
  Jedná se o dohodu mezi zaměstancem a zaměstnavatelem, při které se zaměstnanec zavazuje k tomu, že po dobu jednoho roku nebude vykonávat stejnou práci pro jiný subjekt, což by vedlo k vytvoření konkurence bývalému zaměstnavateli. Zaměstnavatel se naopak zavazuje po dobu jednoho roku k tomu, že bude svému bývalému zaměstnanci vyplácet náhradu za toto omezení.
 • Merchandising
  Soubor činností směřovaných zejména k posledním článkům prodejního řetězce s cílem zajistit, že správné zboží se nachází na správném místě, ve správný čas a za správnou cenu. Souhrn činností, jež jsou vykonávány v prostorách prodejen s cílem zlepšit všeobecnou vizualitu v místech vystavení produktů. Forma marketingové podpory produktů, jejíž hlavní náplní je zajištění odpovídajícího stavu zásob, vystavení produktů v prodejně a zvýšení atraktivity prodejního místa. Merchandising zahrnuje např.: umístění zboží v regále (facing výrobků, uspořádání dle trvanlivosti atp.), péče o místo prodeje (čistota, vyškolený personál atp.), podpora prodeje (ochutnávky, akční stojany atp.).
 • Mobbing
  Šikana na pracovišti. V angličtině sloveso „mob“ znamená „dotírat“ nebo „hromadně napadnout“. Obecně lze říci, že jde o znepříjemňování pracovních podmínek v zaměstnání.
 • MOOC
  Zkratka pro Massive Open Online Course. Jde o hromadné a neformální online kurzy pro širokou veřejnost, které jsou zpravidla zdarma. Lektoři připravují tematický obsah dle harmonogramu a studijní materiály, někdy jsou součástí kurzu také přednášky odborníků. Kurz trvá obvykle několk týdnů.
 • Motivační dopis
  Svému zaměstnavateli při žádosti o práci posíláte nejčastěji dva dokumenty, jedním je životopis a druhým právě motivační dopis. V něm uvádíte nejčastěji to, co se do životopisu nehodí. Snažíte se již od začátku přejít přímo k věci, v tomto případě není příliš vhodné se rozepisovat v úvodní zdvořilostní fázi, protože tu většinou personalisté jen prolétnou nebo přeskočí. Dále píšete o svých vlastnostech a možných přínosech pro firmu.
 • Myšlenková mapa
  Myšlenkové mapy nám napomáhají při uspořádání myšlenek především při plánování práce a rozplánovávání projektů. Tyto mapy mají kopírat proces, který nám probíhá v hlavě při plánování.
 • Networking
  Jedná se o metodu spolupráce v rámci firmy i mezi nimi, při které vzniká spletitá síť vztahů mezi jednotlivými zaměstnanci. Tato síť napomáhá při chodu firmy a její prosperitě a vyřizováním pohledávek a zakázek. Při správném využití networkingu se člověk vyhýbá převším časovým prodlevám, které se vyskytují kvůli špatným vzájemným domluvám.
 • Osobní značka
  Termín osobní značka je souhrnem informací o Vás. Tyto informace charakterizují Vaši osobnost, vědomosti a zručnosti. K nim může personalista přihlédnout při rozhodování se o Vašem přijetí.
 • Outsourcing
  Přenesení pracovních činností jiné na jiné společnosti / subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. Je to druh dělby práce, činnost ale není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smluvy. Typicky se jedná o aktivity jako je úklid, údržba, doprava nebo správa počítačů (IT). Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má optimalizovat náklady a k soustředění na hlavní činnosti firmy v zájmu její konkurenceschopnosti.
 • Personalista
  Úkolem personalisty je spolupracovat se zaměstnanci. Může se starat o jejich nábor, zaškolení, rozvoj nebo jejich pracovní podmínky, ale také propouštění. Zároveň se snaží vytvořit nejlepší pracovní prostředí pro to, aby zaměstnanec pracoval co nejvýkonněji. Personalista také sepisuje a vyřizuje dohody a smlouvy se zaměstnanci.
 • Personalistika
  Je to náplň práce personalisty. Do personalistiky se může počítat nábor zaměstnanců, zaškolení, rozvoj nebo jejich pracovní podmínky, ale také propouštění. Zároveň vytváří nejlepší pracovní prostředí pro to, aby zaměstnanec pracoval co nejvýkonněji, také se sepisují a vyřizují dohody a smlouvy se zaměstnanci.
 • Personální marketing
  Jedná se o marketing v rámci personalistiky. Firmy se v tomto případě nesnaží získat co nejlepší výrobek nebo zakázku, ale získávají zaměstance. Aby získaly co nejkvalifikovanější zaměstnance, vytváří samozřejmě co nejzajímavější nabídky a výhody pro potenciální zaměstnance tak, aby se ve výsledku firma obohatila o schopné a výkonné jedince.
 • Prokrastinace
  Jedná se o potřebu odkládat své povinnosti, hlavně ty pro nás nepříjemné, na později. To pak vede ke skluzu v časovém programu a následně často k nesplnění úkolu. U zaměstnanců je to jev, který zaměstnavatel nerad vidí. Kromě nesplnění zadaného se totiž může dostat zaměstnanec zbytečně do stresu a depresí, popř. pocitu vlastní neschopnosti.
 • Rekvalifikace
  Pod tímto termínem si můžeme představit získávání teoretických znalostí v odlišné oblasti stávajících pracovních nebo studijních zkušeností. Existují rekvalifikační kurzy, které organizují úřad práce, i jiné neziskové/ ziskové organizace.
 • Recruiter
  Přeložen do češtiny tento termín znamená specialista pro nábor zaměstnanců. Je součástí personálního oddělení a výraznou roli při výběru nových zaměstnatnců.
 • Recruiting
  V překladu do češtiny se jedná o termín z oblasti personalistiky a znamená nábor pracovníků. Vykonává ho recruiter.
 • Růžové prohlášení
  Formulář, který vyplňují ti zaměstnanci nebo brigádníci, kteří mají právo uplatnit slevu na dani ze svého přijmu. (studenti, zdravotně postižení, rodiče na mateřské…)
 • Self management
  Tento pojem doslova znamená řízení sebe sama. Jde o schopnost jedince naplánovat si pro sebe práci a dodržovat pracovní plán s očekávanými pracovními výsledky.
 • Senior (manager, obchodník, account, ...)
  Je požadována minimálně 5letá praxe na pozici. Do kompetence patří zodpovědnost za prodej, komunikace se stávajícími zákazníky, vyhledávání nových obchodních příležitostí, analýza potřeb klientů, dohled nad realizací zakázek apod.
 • Soft skills
  Schopnosti zaměstnance se dají rozdělit na soft skills ("měkké schopnosti") a hard skills ("tvrdé schopnosti"). Hard skills jsou schopnosti potřebné pro daný obor (např. znalosti ekonomie, jazyků, atd.) Soft skills jsou pak schopnosti, které umožňují praktivovat a dále rozvíjet tvrdé schopnosti. Jsou to různé metody, charakter člověka, společenské chování, komunikační schopnosti, efektivita, motivace atd.
 • Staffing
  Jedná se o formování pracovních sil a jejich organizaci podle schopností a dovedností zaměstnance.
 • Start-up
  Pokud si založíme novou firmu a zvolíme základní plán podnikání, podle kterého se firma bude řídit, vytvořili jsme tzv. start-up.
 • Syndrom vyhoření
  Jedná se o stav, kdy se jedinec dostává do nevyrovnaného psychického stavu, je vyčerpaný a jeho práce ho více vyčerpává, než naplňuje. Často tomu předchází neúspěchy v zaměstnání, které se pak dále projevují. Symdrom může přejít až do stavů depresí, většinou se projevuje jen psychicky.
 • Švarcsystém
  Jedná se o systém v zaměstnávání, kdy "zaměstnanec" pracuje na živnostenský list (tedy jako osoba samostatně výdělečně činná - samostatný podnikatel) pod firmou, která mu platí. Tímto způsobem firma ušetří za odvádění sociálního a zdravotního pojištění, které si "zaměstnanec platí sám.
 • Talent management
  Způsob vedení podniku, kdy se podnik snaží udržet talentované a schopné pracovníky, prot udržení co nejvyšší produktivity a kvality.
 • Teambuilding
  Jedná se o tvorbu či rozvoj týmu, stmelování týmu nebo budování týmové spolupráce. Je formou zážitkového vzdělávání, tedy učení z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společné překonávání úkolů a výzev, které mají stmelit pracovní kolektiv a přispět tak k lepší atmosféře v kolektivu.
 • Tester/-ka
  Většinou pro oblast IT – pozice zahrnuje testování aplikací dle požadavků firmy nebo zákazníka, tvorbu testovacích scénářů, komunikaci s dodavateli SW, školení a podporu uživatelů informačního systému.
 • Time management
  Pojí se s plánováním času. Je to sada pravidel a nástrojů, které pomáhají zvýšit efektivitu využití času. Zahrnuje širokou škálu aktivit, mezi které patří plánování, přidělování, stanovení cílů, delegování, analýza stráveného času, monitorování a stanovení priorit. Používá se často v pracovním prostředí s cílem navýšit efektivitu práce na maximum.
 • Trainee program
  Je program zaučování a seznamování potenciálních nebo budoucích zaměstnanců. Zaměstnanec je trénován půl roku až rok a učí se, jak to ve firmě chodí.

Průvodce bludištěm trhu práce

Internetový magazín s personální tematikou vznikl jako reakce na aktuální situaci vysokoškoláků na trhu práce. Vysokoškolští studenti a absolventi připravují rady, jak získat zaměstnání po absolutoriu, personalisté a právníci pomáhají s orientací v pracovněprávních otázkách. Až budete hledat práci, brigádu nebo stáž, začtěte se do článků na jdipracovat.cz, nebo se rovnou zeptejte v naší poradně.

Novinky na mail

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vydavatel

Mgr. Petra Štorková
petra@jdipracovat.cz
tel.: 777 879 212